Politikai hátszelű tisztújítás volt az RMPSZ megyei szervezeténél

Politikai hátszelű tisztújítás volt az RMPSZ megyei szervezeténél

Köztudomású tény, hogy Bihar megyében a magyar tannyelvű oktatási hálózatra (is) rátelepedett a magyar közösség minden megnyilvánulásában egyeduralomra törő RMDSZ. A Szabó Ödön kézivezérlése alatt működő megyei pártszervezet most a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Bihar megyei szervezetére tette rá a kezét, egy pártpolitikust jelölve annak vezetésére, aki ráadásul halmozza a közéleti szerepeket.

Az RMPSZ megyei szervezetét eddig vezető Soós Sándor ugyan közel állt a „szövetséghez”, de a jelek szerint nem eléggé.  A Szabó-klánhoz sokkal közelebb áll Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, aki a következő funkciókat tölti be: A Rákóczi-szövetség Bihar megyei elnöke, az RMDSZ Nőszervezet Bihar megyei elnöke, Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes, valamint az RMDSZ színeiben aktív politikus, lévén a Bihar Megyei Tanács képviselője is. Kéry Hajnal tehát tipikus funkcióhalmozó pártkatona, aki mindenhez IS ért, és akinek a napja minden bizonnyal 48 órából áll. Mással ugyanis nem magyarázható, hogy a hétköznapi halandók számára a felsoroltak közül egy is soknak számító munkakör és funkció számtalan feladatának hogyan képes megfelelni.

Kéry Hajnal jelölése egyébként teljességgel ellentétes az RMPSZ alapszabályzatának preambulumába foglaltakkal, melyek szerint:

„A Szövetség tevékenységét politikai csoportérdektől függetlenül szervezi és végzi, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, (kiemelés tőlünk – szerk.) azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. A Szövetség információs kapcsolatot tart fenn minden olyan demokratikus politikai párttal, szakmai szervezettel, szakszervezettel, melyekkel érdekei részben megegyeznek, illetve melyek a magyar nyelven történő tanítás, oktatás és nevelés érdekeinek védelmében emelnek szót. „

Kéry lévén pártfunkcionárius nyilván nem tud elvonatkoztatni a pártérdekektől. Eddigi megnyilvánulásait tekintetbe véve nyugodtan kijelenthető, hogy személyében egy RMDSZ-es pártkatona került a Bihar megyei RMPSZ élére, aki szolgai módon fogja végrehajtani főnöke utasításait. Erre utalnak megválasztásának körülményei is. Információink szerint a fentebb sorolt okok miatt már Kéry jelölése is kiverte a biztosítékot egyes pedagógusoknál. A tisztújító küldöttgyűlés megszervezésének módja pedig egyenesen a „népi demokrácia” legszebb hagyományait idézte fel. A Kéry megválasztását óhajtó körök az RMPSZ-be frissen beléptetett, az ügy politikai háttere tekintetében tájékozatlan fiatal pedagógusokat mozgósítottak, egyes szavazásra jogosult jelölteket „elfelejtettek” meghívni, másokat pedig a pártban jól fekvő iskolaigazgatók nyomást gyakorolva egyenesen eltanácsoltak a közgyűlésen való részvételtől. Ez szintén ellentmond az RMPSZ alapszabályzatába foglaltakkal, mely szerint:

„Minden tag részt vehet a Szövetség munkálataiban, joga van választani és megválasztatni. Nem korlátozható a vélemény szabad kinyilvánítása, a döntések meghozatalában való közvetlen vagy közvetett részvétel. „

Bevetették tehát az információ visszatartás, a megfélemlítés és a nyomásgyakorlás minden bevett módszerét a siker érdekében. Ennek ellenére Kéry megválasztása nem volt zökkenőmentes, hiszen a 104 küldöttből végül 98 szavazott, Kéry Hajnal pedig 69-28 arányban győzött Vad Zoltánnal szemben, akit az RMPSZ megyei szervezetét politikai befolyástól mentesen megtartani akaró pedagógusok jelöltek. Egyszerre elismerésre méltóan bátor tett, és lehangolóan szomorú körülmény, hogy 2020-ban nem kis civil kurázsi kell egy demokratikusnak mondott szervezetben ellenjelöltet állítani, annak tudatában, hogy  az RMDSZ megyei urának akaratával szembemenők akár állásukkal is fizethetnek az engedetlenségért.

A sokak véleménye szerint szakmailag alkalmatlan, viszont politikailag száz százalékig megbízható Kéry Hajnal most bizonyíthat. Azt csak remélni lehet – bár kicsi az esély rá – hogy nem fogja tovább rontani az amúgy is nagy nehézségekkel küzdő megyei magyar pedagógustársadalom helyzetét, és nem csupán egy báb lesz Szabó Ödönék kezében.

K. Szalárdi István

Facebook